Algemene voorwaarden DenkoTech.nl

Algemeen: DenkoTech.nl is een handelsnaam van Denkotech / Denkers Trading te Apeldoorn

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DenkoTech.nl te Apeldoorn zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden kunnen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DenkoTech.nl te Apeldoorn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DenkoTech.nl te Apeldoorn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DenkoTech.nl te Apeldoorn. DenkoTech.nl te Apeldoorn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DenkoTech.nl te Apeldoorn dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van DenkoTech.nl te Apeldoorn zijn vrijblijvend en DenkoTech.nl te Apeldoorn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle via internet gekochte artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna u het betaalde bedrag terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen franco in ongeschonden en ongebruikte staat bij DenkoTech.nl te Apeldoorn worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan DenkoTech.nl te Apeldoorn onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. DenkoTech.nl te Apeldoorn zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt DenkoTech.nl te Apeldoorn zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar sales@DenkoTech.nl.nl om met ons af te stemmen dat u iets wilt terug sturen, en waarom. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het factuurnummer dat u van ons hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen degelijk zodat beschadiging tijden transport redelijkerwijs uitgesloten is.


5. Betalingen
5.1 Betaling dient vooraf te geschieden, middels overboeking / Ideal of bij de chauffeur onder rembours. Mocht overeengekomen zijn dat er op factuur wordt geleverd dan gelden de volgende (aanvullende) voorwaarden: Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 21 dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DenkoTech.nl te Apeldoorn bent u een bedrag van EUR 17,50 aan administratiekosten verschuldigd en indien DenkoTech.nl te Apeldoorn haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke minimaal 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van DenkoTech.nl te Apeldoorn om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DenkoTech.nl te Apeldoorn ten alle tijde gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door DenkoTech.nl te Apeldoorn, tenzij DenkoTech.nl te Apeldoorn uw bestelling levert voor de eerder afgesproken prijzen.

6. Levering
6.1 De door DenkoTech.nl te Apeldoorn opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DenkoTech.nl te Apeldoorn verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u DenkoTech.nl te Apeldoorn daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DenkoTech.nl te Apeldoorn de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan DenkoTech.nl te Apeldoorn te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien dit van tevoren met DenkoTech.nl te Apeldoorn is overeengekomen, en het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Zie artikel 4 lid 1.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en DenkoTech.nl te Apeldoorn(dan wel door Klant ingeschakelde derden), is DenkoTech.nl te Apeldoorn niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van DenkoTech.nl te Apeldoorn.
9.2 De administratie van DenkoTech.nl te Apeldoorn geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DenkoTech.nl te Apeldoorn in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DenkoTech.nl te Apeldoorn gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DenkoTech.nl te Apeldoorn kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DenkoTech.nl te Apeldoorn in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DenkoTech.nl te Apeldoorn vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 DenkoTech.nl te Apeldoorn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Garantie
13.1. DenkoTech.nl te Apeldoorn staat in voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
13.2 De garantietermijn kan per artikel verschillen. Op nieuw geleverde artikelen zal deze termijn doorgaans 6-12 maanden zijn. Op reparaties is deze termijn maximaal 3 maanden.
13.3. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan DenkoTech.nl te Apeldoorn verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - mits vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van DenkoTech.nl te Apeldoorn zo spoedig mogelijk hersteld, of vervangen.
13.4. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door DenkoTech.nl te Apeldoorn op te geven adres.
13.5. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DenkoTech.nl te Apeldoorn zijn verricht.
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden en/of gebruikt.
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Hulp of advies nodig?

  • Veilig betalen met
  • Ideal
  • Paypal
  • Gereedschap contact betalen bij afhalen in Apeldoorn
  • Gereedschap betalingen bij aflevering
  • Gereedschap betalen door bankoverschrijving
  • Gereedschap betalen met Bankcontact
  • Laten verzenden door
  • postnl
© 2007 - 2022 Gereedschap van DenkoTech / DK Tools | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel